Algemene voorwaarden exto.nl

Algemene Voorwaarden van Exto.nl, gevestigd te Arnhem.
Versie geldig vanaf 14 juni 2012

1.0 Definities

Exto.nl is een handelsnaam van haar moedermaatschappij Asmen vof, kantoorhoudende aan de Fruithoeve 9, 6846 JG Arnhem.
Exto is een online community, waar beeldend kunstenaars gratis zelf een site kunnen maken. Exto biedt ook betaalde pakketten, waarbij de kunstenaar meer mogelijkheden krijgt, zoals omschreven op de pakketpagina. Deze voorwaarden gelden zowel voor de gratis sites als voor de pakket-sites.

1.1 Voorwaarden voor de serviceverlening:

De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden.

1.2 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:

 • Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is. Zie hiervoor ook onze Notice-and-Take-Down-procedure.
 • Materiaal dat door Exto.nl wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
 • Pornografie.
 • Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.

1.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

 • Pirated software
 • Hacker programma's of archieven
 • Warez sites
 • MP3

1.4 Gebruiksregels:

 • Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen.
 • Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.
 • Sub Hosting

1.5 Traffic (dataverkeer) regels:

Voor alle accounts hanteren wij een Fair use policy.

1.6 Toegang:

Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden met het account.

1.7 Aansprakelijkheid:

Exto.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van Exto.nl of een bedrijf dat door Exto.nl is ingeschakeld. Exto.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van Exto.nl. Exto.nl is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is Exto.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

1.8 Betaling:

Alle betalingen dienen te geschieden middels automatische incasso per maand of per jaar of middels overschrijving per jaar, tenzij anders afgesproken, dan geldt een betalingstermijn van 4 weken na factuurdatum.
Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen worden gestorneerd, zal het account worden geblokkeerd tot de betaling is ontvangen. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen een maand is voldaan volgt een eerste herinnering, na 2 maanden een 2e herinnering en na 3 maanden een laatste aanmaning. Een laatste aanmaning heeft tot gevolg dat het account wordt gedeactiveerd tot de betaling is voldaan. Bij uitblijven van betaling wordt de vordering uit handen gegeven of het account verwijderd.
Alle communicatie betreffende facturen wordt via email gedaan.

Exto levert alleen aan particuliere kunstenaars, en factureert derhalve niet aan bedrijven.

1.9 dagen niet goed geld terug garantie:

Een extrapakket kan worden geannuleerd binnen 30 dagen na activering daarvan. Na deze 30 dagen geldt de opzegtermijn, zoals in punt 2.0 aangegeven is. Deze regel is niet van toepassing op pakketten met een eigen domeinnaam, omdat deze op maat worden aangemaakt.

2.0 Contractduur, stilzwijgende verlenging:

De overeenkomst ten aanzien van het pakket wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en is na afloop van het eerste jaar per maand opzegbaar. Bij tussentijdse beëindiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van het pakket.
Opzeggingen dienen minstens 1 maand voor de automatische verlenging plaats te vinden. Voor de opzegging van domeinnamen en/of Hosting accounts geldt dat deze geschiedt middels een mail naar admin@exto.nl. Exto.nl geeft altijd per email een bevestiging van deze opzegging.
Voor overeenkomsten die betaald worden middels automatische incasso geldt een opzegtermijn van een volle kalendermaand, ook binnen het eerste jaar.
Een domeinnaam kan na een jaar kosteloos gewijzigd worden. Bij tussentijdse wijzigingen worden er administratiekosten van EUR 10,- in rekening gebracht.

2.1 Weigering en maatregelen:

 • Wij hebben het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.
 • Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden.
 • Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd.
 • Wij behouden ons het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services.

3.0 E-mail en nieuwsbrieven

Exto.nl behoudt zich het recht om email te versturen naar aangesloten kunstenaars, zoals nieuwsbrieven en servicemededelingen. Voor een nieuwsbrief kan men zich te allen tijde uitschrijven, voor een servicemededeling niet.

Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen.

Exto.nl houdt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.